Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.aromaoils.cz

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím internetového obchodu na internetové stránce www.aromaoils.cz (dále také "Internetový obchod"), přičemž odesláním objednávky Kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a plně porozuměl jejich obsahu.

 2. Tyto obchodní a reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou závazné pro obě strany kupní smlouvy.

 3. Kupní smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva, kterou uzavírá Prodávající a Kupující, který je spotřebitelem, na zásilkový prodej zboží a služeb výlučně prostřednictvím prostředků komunikace, zejména internetu, telefonu a elektronické pošty (dále jen "Kupní smlouva").

 4. Kupní smlouva se řídí především příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. O ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"), zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a těmito obchodními podmínkami upravujícími podrobnosti při jejich uzavírání a realizaci. Pokud kupující nakupuje v souvislosti s podnikatelskou činností (právnická osoba), kupní smlouva se řídí především zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a těmito obchodními podmínkami.

 5. Prodávajícím je ALTEVITA s. r. o., s místem podnikání Nám. Svobody 10, 921 01 Piešťany, IČ: 47050284, DIC: SK2023732040 zápis v Okr. soud Trnava, oddíl SRO, Vložka číslo: 31157/T, (dále jen "Prodávající"), který je zároveň provozovatelem Internetové stránky www.aromaoils.cz (dále jen "Stránka") jakož i Internetového obchodu.

 6. Kontaktní údaje Prodávajícího ve vztahu k Internetovému obchodu jsou:

  1. Kontaktní telefonní číslo: (+421) 948 280 711 v pracovních dnech v době mezi 09:00 a 15:00 hod.

  2. E-mail: obchod@aromaoils.cz

  3. SK8983300000002501531685
   Číslo účtu  2501531685
   Kód banky : 2010

 

** Při zadávání čísla účtu a ostatních údajů dbejte na ostražitost, protože v případě nesprávného vyplnění Vám zboží nebude moci být následně odesláno!

 

 1. Prodávající je oprávněn prodávat služby / zboží (což zahrnuje komunikaci s Kupujícím, fakturaci, zasílání služby apod.) prostřednictvím (s využitím) Internetového obchodu.

 2. Kupujícím se rozumí uživatel stránky, resp. každý návštěvník stránky, který odeslal objednávku prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen "Kupující"). Kupující uznává elektronickou komunikaci s Prodávajícím především prostřednictvím Internetového obchodu, telefonu a e-mailové komunikace. Pokud Kupující nakupuje v souvislosti s podnikatelskou činností (právnická osoba), uvádí také obchodní jméno, místo podnikání nebo sídlo, IČ, případně i DIČ.

 3. Službou / zbožím je každý produkt zveřejněn na Internetovém obchodě.

 4. Orgánem dohledu je Slovenská obchodní inspekce (SOI), Inspektorát SOI pro Trnavský kraj (Pekařská 23, 917 01Trnava 1), Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/321 25 27.  Regionální úřad veřejného zdravotnictví se sídlem v Trnavě, Limbová 6, 917 09 TRNAVA 9
   

Čl. II

Informace o zboží a ceně

 

 1. Barevné vyobrazení zboží nemusí přesně odpovídat skutečnosti z důvodu nepřesnosti zobrazovacích jednotek počítače.

 2. Cena zboží uvedená v katalogu Internetového obchodu je konečná. Cena nezahrnuje náklady spojené s doručením a přepravou zboží nebo jiné volitelné služby. Náklady spojené s doručením zboží a náklady za jiné volitelné služby jsou uvedeny při vytváření objednávky a jsou automaticky připočteny ke kupní ceně zboží.

 3. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak, případně do platnosti termínu akce.

Čl. III

Objednávka zboží

 1. Kupující potvrzuje, že odesláním objednávky akceptuje cenu zboží, obchodní a reklamační podmínky Internetového obchodu.

 2. Po odeslání objednávky bude Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce zboží zaslán potvrzující email, kterým Prodávající potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Na uvedenou e-mailovou adresu budou Kupujícímu zaslány všechny další informace a doklady ohledně objednávky především: fakturační údaje Kupujícího, adresu pro doručení zboží, specifikaci zboží, množství objednaného zboží a výslednou cenu zboží.

 3. Při potvrzení objednávky bude stanovena celková cena objednaného zboží a odhadovaný termín dodání.

 4. Před definitivním zasláním objednávky Prodávající doporučuje Kupujícímu využít možnosti provést důkladnou kontrolu celé objednávky a detailně prostudovat tyto obchodní a reklamační podmínky.

 

Čl. IV

Způsob uzavření kupní smlouvy

 

 1. Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy Kupujícího Prodávajícím ve formě:

  1. e-mailové zprávy Kupujícího zaslaného Prodávajícímu na obchod@aromaoils.cz

  2. kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na Internetovém obchodě Prodávajícího,

  3. telefonické objednávky.

 2. Závazným akceptováním objednávky je e-mailové / telefonické potvrzení Prodávajícího Kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky a po ověření dostupnosti a termínu dodání zboží požadovaného Kupujícím označené například jako "potvrzení objednávky". Automaticky prováděná oznámení o přijetí objednávky, které kupující obdrží na svou e-mailovou adresu ihned po odeslání jeho objednávky, se nepovažují za závazné akceptování objednávky; toto oznámení má pouze informativní charakter za účelem vyrozumění kupujícího o obdržení jeho objednávky.

 3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, název a údaje o Kupujícím, resp. adrese, kam má být zboží dodáno, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro Kupujícího, údaje o Prodávajícím, případně i jiné údaje.

 4. Kupní smlouvu lze měnit, zrušit nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím, pokud to zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.

 5. Na e-mailovou adresu Kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

 

Čl. V

Povinnosti smluvních stran

Prodávající se zavazuje dodat:

 1. Druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky, kromě zjevných omylů, v případě výrazné změny ceny zboží nebo nedostupnosti zboží.

 2. Zboží, které bude vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 3. Kupujícímu doklady v písemné nebo elektronické formě potřebné k jeho převzetí a užívání.

 

Prodávající neodpovídá za:

 1. Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce.

 2. Případné nedodání zboží, ke kterému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek.

 

Kupující se zavazuje:

 1. Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit.

 2. Zaplatit za zboží kupní cenu ve výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky.

 3. Nepoškozovat dobré obchodní jméno Prodávajícího.

 

Čl. VI

Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Kupující, který je spotřebitelem je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu se zákonem č. 102/2014 Sb. ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že v rámci jedné objednávky bylo zboží dodáno odděleně, lhůta pro odstoupení plyne okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední. Adresa pro zaslání dokladů / zboží odstoupení od smlouvy: ALTEVITA s. r. o, Vrbovská cesta 96, 92101 Piešťany, obchod@aromaoils.cz

 2. V souladu s § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014 Sb. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 

  1. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

  2. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele (zboží na zakázku),

  3. prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

  4. provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího,

  5. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy,

  6. prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

  7. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.

 1. Kupující má právo po převzetí zboží v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy zboží rozbalit, aby zjistil vlastnosti a funkčnost zboží. Ve vzájemné souvislosti s podmínkou uvedenou v předchozí větě je možné vrátit pouze zboží, které:

  1. je v původním stavu,

  2. nejeví známky používání a opotřebování,

  3. je nepoškozené,

  4. je kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.).

 2. Právo na odstoupení od smlouvy je Kupující povinen uplatnit písemnou formou v listinné podobě nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu Prodávajícího, případně odesláním vyplněného formuláře, který je dostupný na Internetové stránce Prodávajícího a přílohou potvrzení objednávky. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy odesláno nejpozději v poslední den lhůty.

 3. Kupující je povinen nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu Prodávajícího. Doporučujeme, aby si Kupující vyhotovil pro vlastní potřebu kopii daňového dokladu (faktury) a zboží zaslal doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Zboží není vhodné zasílat dobírkou, takové zboží nebude převzato.

 4. Kupující je povinen přiložit do balíčku daňový doklad (fakturu), s kompletním příslušenstvím, dokumentací, obalem atd., který mu byl doručen. Lhůta pro vrácení zboží se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

 5. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. Podle dostupných informací je předpokládaný odhad těchto nákladů v závislosti na velikosti, hmotnosti zboží, vzdálenosti odkud se uskutečňuje vrácení zboží a od cen, za které Kupujícím vybraný přepravce poskytuje své služby ve výši přibližně od 4, - EUR.

 6. Prodávající se zavazuje kupní cenu vrátit nejpozději do 14 dnů. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký Kupující použil při platbě, pokud nebyl dohodnut jiný způsob platby. Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu Prodávajícího, nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět, podle toho, co nastane dříve. V případě neoprávněného odstoupení od smlouvy bude zboží vráceno na náklady Kupujícího.

 7. Nepřevzetí zásilky, kterou si Kupující objednal, nelze podle zákona považovat za platné odstoupení od smlouvy. Veškeré spory budou řešeny soudní cestou, v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky.

 8. V případě, že Kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností podle těchto obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a Prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto obchodních podmínek Kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět Kupujícímu.

 9. Kupující, který nakupuje v rámci podnikatelské činnosti může od kupní smlouvy odstoupit pouze ve smyslu ustanovení zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku. 

Čl. VII

Platební podmínky

 

 1. Internetový obchod nabízí následující možnosti platby:

  1. Dobírka – Nejčastější způsob platby, kdy Kupující hradí objednávku přímo kurýrovi.

  2. Převodem / vkladem na bankovní účet Prodávajícího – Platba prostřednictvím vkladu / převodu na bankovní účet Prodávajícího. Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky.

  3. Platba v hotovosti – Platba provedena v hotovosti v provozu Prodávajícího.

 2. Cena za dodání zboží objednaného v rámci jedné objednávky je nezávislá na počtu objednaných kusů.

 3. Kupní cenu není možné uhradit žádnými poukázkami nebo šeky vydanými jakýmkoli právním subjektem.

 4. Daňový doklad (faktura) se zasílá na e-mailovou adresu Kupujícího nebo bude při doručení přiložen v balení zboží. Zasílané elektronické faktury jsou ve formátu PDF zabezpečené proti pozměňování obsahu a splňují všechny náležitosti daňového dokladu.

 5. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 

Čl. VIII

Dodací podmínky

 

 1. Dodací lhůta začíná běžet dnem provedení objednávky, v případě platby prostřednictvím dobírky nebo dnem přijetí platby na bankovní účet.

 2. Obvyklá dostupnost zboží se může měnit a Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost nabízeného zboží.

 3. Pokud není dohodnuto jinak, Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží neprodleně (obvykle do 2 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky), nejpozději však do 10 pracovních dnů od provedení objednávky, pokud není uvedena u zboží delší lhůta. Pokud je zboží skladem, je expedováno v co nejkratším čase.

 4. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, sázky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit.

 5. Pokud se v objednávce nachází několik zboží a část z nich není skladem, Prodávající informuje o tom Kupujícího s možnostmi částečných dodávek. To platí i v případě, jestliže objednávce nachází jen jedno zboží.

 6. Kupující je povinen ihned po doručení zásilky se zbožím zboží zcela vybalit a zjistit, zda není mechanicky poškozeno. V případě mechanického poškození nebo nekompletnosti zásilky se zavazuje neprodleně informovat Prodávajícího e-mailem nebo telefonicky a s dopravcem sepsat tzv. škodní zápis.

 7. Kupující je povinen poskytnout součinnost pro bezproblémové převzetí zboží. Pokud tak Kupující neučiní a zboží bude vráceno zpět na náklady Prodávajícího z důvodu opakovaného nezastižení Kupujícího, Prodávající má vůči Kupujícímu nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení zboží.

 8. Kupující je povinen převzít zboží v místě a v době, které je Prodávajícím nebo jeho zástupcem, pověřeným doručit zboží a kupujícím dohodnuto v kupní smlouvě nebo jiným způsobem v době před doručováním zboží.

 9. Cena za dodání zboží:

 • Zásilkovna - 75Kč (zdarma při nákupu nad 699 Kč)

Kurýr na adresu - 85 Kč (zdarma při nákupu nad 999 Kč)

 •  

   Platby:

 • Dobírka - 25kč 

Obvyklé dodací doby smluvních partnerů:

 • Zásilkovna: (Balík na odběrné místo): 2-3 pracovní dny. Převzetí zboží během pracovních dnů v závislosti na otevíracích hodin pobočky. Při dodání do České republiky se obvyklá dodací lhůta dodání prostřednictvím zásilkové i Kurýrní společnosti GEIS v rozmezí 2-4 pracovní dny.

 

Čl. IX

Reklamační pořádek

 

 1. Kupující uplatňuje reklamaci písemně poštou na adrese Prodávajícího (ALTEVITA s. r. o., Vrbovská cesta 96, 921 01 Piešťany) nebo elektronickou poštou na e-mailové adrese obchod@aromaoils.cz v zákonem stanovené záruční době, která je 24 měsíců, nebo pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí objednávky od přepravní společnosti nebo přímo od Prodávajícího.

 2. Kupující je při uplatnění reklamace povinen zaslat Prodávajícímu spolu s reklamovaným zbožím originál daňového dokladu (fakturu). Prodávající nepřebere reklamované zboží zaslané Kupujícím na dobírku. Zboží je třeba vhodně zabalit, aby během přepravy nedošlo k poškození zboží a doporučujeme zboží zaslat doporučeně a jako pojištěnou zásilku.

 3. Kupující je povinen při uplatnění reklamace pravdivě uvést všechny požadované informace, zejména přesně označit druh a rozsah vady zboží. Tyto vady je Kupující povinen jasně vyfotit a zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu.

 4. Prodávající odpovídá za vady, které zjistí na prodávaném zboží při převzetí Kupující a za vady, které se vyskytnou po převzetí a užívání zboží během záruční doby.

 5. Prodávající neodpovídá za vady způsobené zejména následujícím užíváním: mechanickým poškozením, neodvratnou událostí (živelnou pohromou, nesprávným zacházením), v rozporu s návodem k užívání a obvyklým způsobem používání, ve zvláštních případech, pokud to vyplývá z povahy věci i zásahem nepovolané osoby, včetně uživatele, případně jiným neodborným zásahem, používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozeného prostředí zboží, zanedbáním péče a údržby o zboží (ke stažení: Návody a Pokyny pro údržbu), poškozením zboží nadměrným zatěžováním, používáním zboží v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy nebo jiným porušením záručních podmínek.

 6. Prodávající určí způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a následně reklamaci vyřídit ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dnů od uplatnění reklamace. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 7. V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, Prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud Prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, Prodávající je povinen informovat Kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby nebo osoby oprávněné výrobcem k provádění záručních oprav. Pokud je výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení.

 8. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. O způsobu odstranění vady rozhoduje Prodávající a je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu věci nebo má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady po opravě se považuje, když se stejná vada, jaká byla v záruční době nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne znovu. Za větší počet vad se považuje, když zboží má současně nejméně tři odstranitelné vady, přičemž každá z těchto vad brání řádnému užívání zboží. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu Zboží, nebo pokud se vada týká jen součásti Zboží, výměnu této součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Zboží nebo závažnost vady. Pokud jde o neodstranitelnou vadu, která však nebrání řádnému užívání zboží, má Kupující právo na přiměřenou slevu z ceny Zboží. 

 9. Pokud má Kupující právo na výměnu Zboží nebo právo na odstoupení od smlouvy, záleží na Kupujícím, které z těchto práv si uplatní. Jakmile si však zvolí jedno z těchto práv, nemůže už tuto volbu sám jednostranně měnit.

 10. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:

  1. předáním opraveného zboží,

  2. výměnou zboží,

  3. vrácením kupní ceny zboží,

  4. vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,

  5. písemnou výzvou k převzetí Prodávajícím určeného plnění,

  6. odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

 

Čl. X

Ochrana a zpracování osobních údajů

 

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujícího výlučně za účelem registrace na Internetové stránce, odběru novinek (zasílání newsletterů), vzájemného kontaktování (vybavení žádostí a dotazů), zpracování Cookies (včetně Google Analytics), zaslání dotazníku spokojenosti s nákupem z portálu heureka.sk, sbírání bodů za nákup a uzavření Kupní smlouvy a na plnění svých závazků vůči Kupujícímu vyplývající z Kupní smlouvy podle nového zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a to zejména při vystavení faktury / daňového dokladu, kontaktování Kupujícího v souvislosti s vyřizováním jeho objednávky, doručením objednaného zboží přepravní společností, vybavením případné reklamace nebo vrácení zboží, nezbytnou komunikací mezi stranami.

 2. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů ani jiným obecně závazným právním předpisem a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas dotčené osoby si nebude vynucovat, je založen výlučně na dobrovolnosti Kupujícího.

 3. Prodávající v souvislosti s nákupem zpracovává osobní údaje Kupujícího v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa / adresa dodání, PSČ, kontaktní telefonní číslo, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ / IČ DPH.

 4. Kupující uděluje Prodávajícímu souhlas se zpracováním podle bodu 1. na dobu nejvýše 10 let, s výjimkou pro účely registrace, kde Kupující uděluje souhlas po dobu užívání uživatelského účtu, poté maximálně po dobu 5 let a souhlas s odběrem novinek, kde Kupující uděluje souhlas po dobu 5 let. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoliv písemnou formou, ústně telefonicky nebo elektronicky. Po obdržení odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů zajistí Prodávající blokování a likvidaci osobních údajů, které byly předmětem zpracování bez zbytečného odkladu.

 5. Prodávající neposkytuje, nezveřejňuje, nezpřístupňuje osobní údaje Kupujícího žádným jiným subjektům, s výjimkou přepravní služby, účetní firmě, státním orgánům, Google (Cookies – Google Analytics, IP Adresa), společnosti provozující portál heureka.sk, provozovateli webhostingu a bance, s kterou je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení objednávky a plnění zákonných povinností.

 6. Kupující může požádat o změnu, opravu, omezení zpracování, likvidaci, výmaz nebo informace o svých osobních údajů nebo může podat námitky proti zpracovávání písemně nebo elektronickou poštou na adrese obchod@aromaoils.cz

 

 

 

 

 1. Internetový obchod využívá soubory cookies na:

 • správnou funkčnost košíku tak, aby Kupující co nejjednodušší dokončil svou objednávku

 • Google Analytics

 • zapamatování přihlašovacích údajů

 • co nejlepší přizpůsobení našich stránek požadavkům Kupujícího díky sledování návštěvnosti, pohybu po stránkách a využitých funkcích

 • měření výkonu serveru a hostingu Internetového obchodu 

 

 

 

Čl. XI.
Řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím evropské platformy RSO

 

V případě, že zákazník není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, zákazník má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud prodávající na žádost zákazníka podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání zákazníkem, zákazník má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně některých zákonů. Stejně i nároky Prodávajícího vůči Kupujícímu mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Příslušným subjektem na alternativní řešení spotřebitelských sporů s prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/); zákazník má právo volby, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník může na podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. XII.
Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění Kupujícího. V případě změny obchodních podmínek nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce Prodávajícího.

 1. Neoddělitelnou součástí těchto obchodních podmínek je i reklamační řád.

 2. Odesláním objednávky Kupující si přečetl obchodní podmínky jakož i reklamační podmínky a porozuměl jejich znění.

 3. Tyto obchodní podmínky včetně jejich nedílných součástí nabývají platnosti a účinnosti 21.8.2019

 4. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy.

 5. Kupní smlouvu lze uzavřít v slovenském jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem k nemožnosti jejího uzavření.